Products

Some scientific publications by our customers:

 1. Jiangwei Liu, Meiyong Liao, Masataka Imura, Hirotaka Oosatoc, EiichiroWatanabe, Yasuo Koide, Electrical properties of atomic layer deposited HfO2/Al2O3 multilayer on diamondDiamond& Related Materials 54 (2015) 55–58.
 2. Cui-Zu Chang, Zuocheng Zhang, Kang Li, Xiao Feng, Jinsong Zhang, Minghua Guo, Yang Feng, Jing Wang, Li-Li Wang, Xu-Cun Ma, Xi Chen, Yayu Wang, Ke He, and Qi-Kun Xue, Simultaneous electrical-field-effect modulation of both top and bottom Dirac surface states of epitaxial thin films of three-dimensional topological insulatorsNano Letters (2015), 15, 1090-1094.
 3. Feng-Bo Sun, Yu Duan, Yong-Qiang Yang, Ping Chen,  Yahui Duan, Xiao Wang, Dan Yang and Kai-Wen Xue, Fabrication of tunable [Al2O3:Alucone] thin-film encapsulation for top-emitting organic light-emitting diodes with high performance optical and barrier propertiesOrganic Electronics (2014), In press, Available online on July 28, 2014.
 4. Yu Duan, Xiao Wang, Yahui Duan, Yong-Qiang Yang, Ping Chen, Dan Yang, Feng-Bo Sun, Kai-Wen Xue, Nan Hu and Jing-Wen Hou, High-performance barrier using a dual-layer inorganic/organic hybrid thin-film encapsulation for organic light-emitting diodesOrganic Electronics (2014), 15, 1936-1941.
 5. H. H. Wei, G. He, J. Gao, M. Liu, X. S. Chen and  Z. Q. Sun, Interface optimization and modification of ALD-derived Al2O3/HfO2/Al2O3/Ge gate stacks by annealing temperatureJournal of Alloys and Compounds (2014), 615, 672-675.
 6. Xinying Chen, Yingjiao Zhai, Jinhua Li, Xuan Fang, Fang Fang, Xueying Chu, Zhipeng Wei and  Xiaohua Wang, Increased photocayalytic activity of tube-brush-like ZnO nanostructures fabricated by using PVP nanofibers as templates, Applied Surface Science (2014), in press, available online on August 1, 2014.
 7. Yu Duan, Fengbo Sun, Yongqiang Yang, Ping Chen, Dan Yang, Yahui Duan, and Xiao Wang, Thin film barrier performance of zirconium oxide using the low temperature atomic layer deposition methodApplied Materials and Interfaces (2014), 6, 3799-3804.
 8. Xing Wang, Fang Fang, Zisheng Su, Xuan Fang, Guang Zhang, Junbo Wang, Zipeng Wei, Jinhua Li and Xiaohui Wang, Aluminum-doped zinc oxide as anode for organic near-infrared photodetectorsJournal of Physics D: Applied Physics (2014), 47, 335104.
 9. Yang Yong-Qiang, Duan Yu, Duan Ya-Hui, Wang Xiao, Chen Ping, Yang Dan, Sun Feng-Bo,Xue Kai-wen, High barrier properties of transparent thin-film encapsulations for top emission organic light-emitting diodesOrganic Electronics (2014), 15, 1120-1125.
 10. Shanshan Tian, Zhipeng Wei, Heifeng Zhao, Xian Gao, Xuan Fang, Jilong Tang, Xiaohui Ma, Periodic nanostructures and optical properties InP induced by Femtosecond laser pulsesNanoscience and Nanotechnology Letters (2013), 5, 1274-1277.
 11. Yong-Qiang Yang, Yu Duan, Ping Chen, Feng-Bo Sun, Ya-Hui Duan, Xiao Wang, and Dan Yang, Realization of thin film encapsulation by atomic layer deposition of Al2O3 at low temperature, Journal of Physical Chemistry C (2013), 117, 20308-20312.
 12. X. Li, X. Fang, X.Y. Chen, F. Fang, Z. Wei, J.H. Li, X.Y. Chu, The growth and characterization of AZO films on flexible substrates Jounral of Changchun University of Science and Technology (2013), 36, 78-93.
 13. X.Y. Chen, J.H. Li, Z.H. Sun, X. Fang, Z.P. Wei, F. Fang, X.Y. Chu, S. Li, X.H. Wang,  The formation and acceptor related emission behavior of ZnO/ZnAl2O4 core–shell structuresJournal of Alloys and Compounds (2013), 571, 114–117.
 14. X.Y. Chen, J.H. Li, X. Fang, X.Y. Chu, F. Fang, Z. Wei, S. Li, F. Wang, X.H. Wang, Fabrication and photocatalytic properties of ZnO nanotubes by atomic layer deposition using carbon fiber as the templateNano-processing Technique (2013), 10, 14-17.
 15. Xuan Fang, Shuang Li, Xiaohua Wang, Fang Fang, Xueying Chu, Zhipeng Wei, Jinhua Li, Xinying Chen, Fei Wang, The growth and photocatalytic property of ZnO nanofibers synthesized by atom layer deposition using PVP nanofibers as templatesApplied Surface Science (2012), 263, 14–17.